Thủ thuật phần mềm

Thủ thuật phần mềm

Kết quả: 3.7 / 5 - ( 7 Lượt bình chọn)

Thủ thuật phần mềm

Thủ thuật phần mềm

Hàm vars() trong Python

Hàm vars() trong Python

Hàm vars() trong Python trả về thuộc tính __dict__ của đối tượng truyền vào nếu đối tượng có thuộc tính __dict__. Thuộc tính __dict__ là một từ điển chứa các thuộc tính cũng có thể điều tiết của đối tượng. Lưu ý: gọi hàm ...

Đọc tiếp

Từ khóa nổi bật

backtop
Điện Thoại Công Ty Thiết Kế HCM
MENU