cua-hang-truong-thinh-thu-duc-450x450
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Phú
Cửa Hàng Trường Thịnh Tân Bình
Cửa Hàng Trường Thịnh Quang Trung
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 10
Cửa Hàng Trường Thịnh Quận 1
Cửa Hàng Trường Thịnh Phú Nhuận
Cửa Hàng Trường Thịnh Gò Vấp
Cửa Hàng Trường Thịnh Bình Thạnh

!= và !== trong JavaScript khác gì nhau?

Website truongthinh.info có bài != và !== trong JavaScript khác gì nhau?JavaScript bao gồm các toán tử như trong các ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hiện một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo ra một kết quả. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != và !== trong JavaScript.

JavaScript kể cả các toán tử như trong những ngôn ngữ khác. Một toán tử thực hành một số thao tác trên một hoặc nhiều toán hạng (giá trị dữ liệu) và tạo nên một kết quả. Ví dụ 1 + 2 , trong đó dấu + là toán tử và 1 là toán hạng bên trái và 2 là toán hạng bên phải. Toán tử + thêm hai giá trị số và tạo nên kết quả là 3 trong trường hợp này.

Bài viết bữa nay sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu về 2 toán tử != !== trong JavaScript.

Nội Dung Bài Viết

Toán tử !=

Toán tử inequality ( != ) ngược với toán tử equality ( == ). Nó có nghĩa là “Not Equal” (không bằng) và trả về True , khi equality trả về False và ngược lại.

Giống như toán tử == , toán tử != sẽ chuyển đổi các dòng dữ liệu của giá trị trong lúc so sánh.

Ví dụ 1 != ‘1’ sẽ trả về False vì việc chuyển đổi loại dữ liệu đã diễn ra và 1 ‘1’ được nghĩ là bằng nhau.

Toán tử !==

Toán tử strict inequality ( !== ) ngược với toán tử strict equality ( === ). Nó có tức là “Strictly Not Equal” (không bằng chính xác) và trả về True khi strict equality trả về False và ngược lại.

Giống như toán tử === , toán tử !== sẽ không chuyển đổi các dòng dữ liệu.

Ví dụ 1 !== ‘1’ sẽ trả về True 1 là số nguyên và ‘1’ là một ký tự và không có chuyển đổi loại dữ liệu nào diễn ra.

Ví dụ minh họa:

  function NotEqual(val) { if (val != 1) { return "Both are Not Equal i.e. condition is true"; } else { return "Both are Equal i.e. condition is false"; } } function StrictlyNotEqual(val) { if (val !== 1) { return "Both are Not Equal i.e. condition is true"; } else { return "Both are Equal i.e. condition is false"; } } //Passing integer console.log(" 1 != 1 " + NotEqual(1)); console.log(" 1 !== 1 " + StrictlyNotEqual(1)); //Passing character console.log(" '1' != 1 " + NotEqual('1')); console.log(" '1' !== 1 " + StrictlyNotEqual('1')); //Passing string console.log(" "1" != 1 " + NotEqual("1")); console.log(" "1" !== 1 " + StrictlyNotEqual("1")); //Passing false value i.e. 0 console.log(" 0 != 1 " + NotEqual(0)); console.log(" 0 !== 1 " + StrictlyNotEqual(0));  

Đầu ra:

Đầu ra ví dụ
Đầu ra ví dụ

Từ khóa bài viết: truongthinh.info, JavaScript, toán tử trong JavaScript, toán tử !=, toán tử !==, toán tử != trong JavaScript, toán tử !== trong JavaScript, phân biệt toán tử != và !== trong JavaScript

Bài viết != và !== trong JavaScript khác gì nhau? được tổng hợp và biên tập bởi: truongthinh.info. Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho truongthinh.info để điều chỉnh. truongthinh.info xin cảm ơn.